Có những quy định pháp lý
nào cho hoạt động nghiên
cứu về thương mại hóa?

Chính phủ các quốc gia có trách nhiệm tạo và quản lý các khung pháp lý và quy định để chuyển giao tài sản sở hữu trí tuệ vào thị trường, cũng như các điều kiện vận hành của thị trường theo các điều ước quốc tế.

Tiến trình Thương mại hóa+ công nhận và tuân thủ tất cả các luật và quy định trong nước cũng như quốc tế có liên quan chi phối quá trình chuyển giao công nghệ và các sản phẩm trên thị trường.

Vì sao Quyền sở hữu trí tuệ lại quan trọng?

Trọng tâm của Thương mại hóa+ là Luật Sở hữu trí tuệ. Việc thương mại hóa Quyền sở hữu trí tuệ có thể đóng góp rất nhiều vào những thay đổi trong xã hội.

Tiến trình Thương mại hóa+ lấy giá trị từ Quyền sở hữu trí tuệ bằng cách tiếp thị một sản phẩm, phương pháp sản xuất hoặc dịch vụ mới dựa trên ít nhất một phần của Quyền sở hữu trí tuệ.

Khung pháp lý về Quyền sở hữu trí tuệ cũng cho phép người sáng tạo ra giải pháp công nghệ đủ điều kiện để xác định khía cạnh nào của giải pháp công nghệ mà họ sáng tạo ra là mới mẻ và xứng đáng được trả tiền.

Vì sao phải xem xét các quy định của thị trường?

Trước khi được tung ra thị trường, bất kỳ giải pháp công nghệ riêng lẻ nào cũng cần phải tuân thủ các quy định của thị trường chi phối những điều được phép và không được phép trên thị trường cho các ngành khác nhau.

Việc hiểu rõ các nghĩa vụ quy định cụ thể liên quan đến giải pháp công nghệ của bạn giúp bạn nắm được thông tin để đưa ra quyết định về chi phí sản xuất, thời gian đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường, cũng như khả năng bán một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định một cách hợp pháp. Nếu không xem xét những nghĩa vụ này, các quy định có thể trở thành rào cản đắt giá gây cản trở việc áp dụng công nghệ của bạn cũng như việc đạt được tác động mong muốn.

Tùy thuộc vào giải pháp công nghệ sẽ được thương mại hóa, bạn có thể cần xem xét nhiều quy định và làm việc với nhiều cơ quan quản lý cùng một lúc.
HƯỚNG DẪN VỀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM TẢI XUỐNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP